โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

*ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
*กรณีชาวต่างชาติหรือต่างด้าวที่ไม่มีเลข13หลักสามารถนำเอกสารมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน